Algemene voorwaarden 

Algemeen 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, overeenkomsten en facturen van BrainSolutions BVBA, tenzij en zover er schriftelijk van is afgeweken. Elke afwijking van de algemene of bijzondere voorwaarde moet vooraf het voorwerp uit maken van een schriftelijk en door BrainSolutions BVBA ondertekend akkoord. 
 
Bovendien wordt hierna bedoeld met klant elke contractspartij van BrainSolutions bvba, zowel klanten in de ruime zin als opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers, evenals hun aangestelden. 
 
De klant aanvaardt deze voorwaarden zonder enig voorbehoud, met uitsluiting van zijn eigen voorwaarde die in geen geval tegen de verkoper kunnen worden ingeroepen, zelfs niet wanneer ze na de onderhavig voorwaarden werden medegedeeld. Deze Algemene Voorwaarden primeren op de voorwaarden van de klant of derde ook indien BrainSolutions BVBA deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft. Alle andere voorwaarden dan deze Algemene Voorwaarden moeten door BrainSolutions BVBA schriftelijk bevestigd worden.
 

Aanvang, duur en beëindiging 

Een verkoop komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door BrainSolutions BVBA. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij die onder voorbehoud is gebeurd. 
 
BrainSolutions BVBA kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de klant aan een of meer van zijn verplichtingen jegens BrainSolutions BVBA niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt. 
 
BrainSolutions BVBA heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien klant in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding. 
 
Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door BrainSolutions BVBA. In geval van annulering is er een forfaitaire vergoeding verschuldigd van   20% van de prijs van de bestelling.  

Diensten worden minimaal 12 maanden afgesloten en worden daarna stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode.   Indien de klant wenst te stoppen, dient dit schriftelijk te gebeuren 3 maanden voor einde van de lopende periode.  
 

Prijs 

Prijs is exclusief BTW, tenzij anders vermeld, en is deze zoals in de initiële overeenkomst bepaald. BrainSolutions bvba behoudt zich nochtans het recht voor om de prijs evenredig te verhogen indien tussen de bestelling en de oplevering een verhoging van minstens 5% is tussengekomen ten gevolge van de verhoging van de prijzen van haar leveranciers en/of de verhoging van de lonen, wisselkoersen of andere kosten. 
 

Uitvoeringstermijnen

De eventueel opgegeven uitvoeringstermijnen wordt slechts ten indicatieven titel meegedeeld. Ze worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Bovendien is het zo dat de levering slechts kan geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van eventueel aan te wenden goederen. Niet-beschikbaarheid van een bepaald goed kan nooit aanleiding geven tot boetes en/of schadevergoeding.
 

Levering

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Onder levering van software verstaat men het ter beschikken stellen door BrainSolutions BVBA aan de klant van een uitvoerbare versie van de programmatuur op magnetische drager, leesbaar door de computerhardware van de klant, of geïnstalleerd op server van de klant. 
 
Vervoer en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. De levering gebeurt op risico van de klant. 
 
De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken en de diensten na het beëindigen na te kijken. Klachten zijn enkel geldig indien ze per aangetekend schrijven gebeuren. Klachten die niet binnen de 8 dagen na levering van de goederen of het beëindigen van de dienst zijn geformuleerd, worden niet meer aanvaard. De tijdige en gegronde klachten van de klant zullen aanleiding geven tot herstelling of vervanging van de geleverde diensten en goederen of de gebrekkige onderdelen ervan door BrainSolutions BVBA zonder dat BrainSolutions BVBA daarboven tot schadevergoeding kan gehouden zijn. 
 
Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien zij onmiddellijk na de vaststelling ervan gemeld worden per aangetekend schrijven. De goederen of diensten mogen echter niet verwerkt of behandeld zijn. 
 

Verstrekken van gegevens

De klant is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering en / of levering door BrainSolutions BVBA mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en / of benodigde materialen. Indien BrainSolutions BVBA door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en / of materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en / of briefing genoodzaakt is bijkomende of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden bijkomend in regie worden aangerekend zonder voorafgaande offerte. 
 

Auteursrechten 

Elk door BrainSolutions bvba ontwikkelt computer- of softwareprogramma, alsmede elk ander programma, ontwikkeld product, ontwikkeling van software gerelateerde producten, diensten van advies, begeleiding en uitvoering van software ontwikkeling, software selectie en project beheer, is in de ruimste zin ten voordele van haar auteursrechterlijk beschermd.Het is m.a.w. zo dat elke intellectuele activiteit van de maker, zijnde de vennootschap, haar toekomt, dit zowel m.b.t. de morele als de vermogensrechten. Evenzeer komen aan BrainSolutions bvba alle auteursrechten (in het bijzonder eigendoms-, reproductie-,adaptatie-, vertaal-,mededingings- en morele rechten) m.b.t. de door haar bestelde werken toe van haar onderaannemers, welke geacht worden hiervoor de passende vergoeding te hebben ontvangen overeenkomstig de initiële overeenkomst. 
 
Enkel door een uitdrukkelijk beding, getekend door een gemachtigde van de vennootschap, kan hier geheel of gedeeltelijk afstand van worden gedaan. Eigendomsvoorbehoud en –risico 
 
De geleverde goederen blijven eigendom van de BrainSolutions bvba tot op het ogenblik dat alle schulden van de klant (inclusief kosten en lasten) aan BrainSolutions bvba definitief en volledig zullen voldaan zijn. BrainSolutions bvba blijft genieten van dit eigendomsvoorbehoud zelfs wanneer de goederen verwerkt zijn of verder verkocht door de klant. In dit laatste geval wordt hierbij de schuldvordering voor de prijs van die verkoop hierbij aan BrainSolutions bvba overgedragen. Dit eigendomsvoorbehoud belet niet dat alle risico’s van verlies en schade (aan de goederen en/of aan derden) uitsluitend de verantwoordelijkheid zijn van de klant. 
 
De klant waarborgt dat hij beschikt over alle auteurs en andere rechten betreffende de informatie die hij op zijn website laat opnemen en waarborgt dat BrainSolutions BVBA nooit op enige wijze kan worden aangesproken hiervoor. 
 
De klant waarborgt dat hij beschikt over alle auteurs en andere rechten of de nodige geldige licenties betreffende de software die hij plaatst op door BrainSolutions BVBA beschikbaar gestelde hardware, of bij BrainSolutions BVBA ondergebrachte hardware. 
 

Aansprakelijkheid 

BrainSolutions BVBA kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade van om het even welke aard welke geheel of gedeeltelijk het gevolg zou zijn van een aan BrainSolutions BVBA of een van haar aangestelden toe te schrijven fout of nalatigheid in de uitvoering van de verstrekken dienst. 
 
Alle overeenkomsten afgesloten met BrainSolutions bvba zijn te aanzien als inspanningsverbintenissen en niet als resultaatsverbintenissen. 
 
Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, dient klant rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. BrainSolutions BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. BrainSolutions BVBA is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen. BrainSolutions BVBA zal nooit aansprakelijk zijn voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, het verlies van inkomsten, vorderingen van derden, verlies van cliënteel of verlies van gegevens of voor enige andere schade te wijten aan materiaal of informatie verstrekt door BrainSolutions BVBA aan de klant. 
 

Betaling 

Onze facturen zijn contant betaalbaar, behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen. Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur wordt ze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 11% met een minimum van € 250 en een nalatigheidinterest van 11% per jaar. 
 

Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd en het Belgische recht is steeds van toepassing.